Skip to content ↓

Bùthan-obrach Dràma aig Eden Court | Gaelic Drama Workshops

Halò!

Tha sinn air leth toilichte innse gum bi dà bhùth-obrach dràma tro mheadhan na Gàidhlig an teirm seo air Disathairne 18 Cèitean agus Disathairne 15 Ògmhios 11.15m – 4f airson com-pàirtichean ann am P5 – AS1. Ma tha thu airson àite a ghlèidheadh feumaidh tu seo a dhèanamh tron box office againn air loidhne neo air 01463 234 234 (agus chan ann tro phost-d mar a b’ àbhaist dhuinn). ‘S e bùthan-obrach ‘drop-in’ a th’ annta agus ’s urrainn dhut àite a ghlèidheadh airson aon bhùth-obrach no an dà chuid. Chan eil cosgais ann airson na bùthan-obrach seo. Feumaidh com-pàirtichean bosga-bìdh a thoirt leotha air an latha agus aodach is brògan a tha freagarrach airson gluasad mu chuairt gu furasta. Tha glè bheag àitean ri fhaighinn agus mar sin feuch an glèidh thu àite gu sgiobalta ma tha ùidh agad.

~

Hallo!

We are delighted to announce that there will be two Gaelic medium drama workshops this term on Sat 18 May and Sat 15 June 11.15am – 4pm for participants in P5 – S1. We are now taking bookings for the workshops through our box office online or on 01463 234 234 (and not via email like we have done previously). They are drop-in workshops so you can book for one workshop or both. There is no charge but participants must book a place. Participants will need to take a pack-lunch with them on the day and clothes and shoes suitable for moving around easily. Places are very limited so please do book quickly if you are interested.

Please also keep an eye out in coming weeks for information about our 3 day Gaelic medium musical theatre summer course which will be happening during the summer holidays. Please see here for details.

Please enter some content for your news story here.

Contact Us

Culduthel Road
Inverness
IV2 6RE
01463 667800