Bidh sgoilearan AS1-4 a’ gabhail pàirt ann an iomairt airson cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh le #GàidhligSaMhàin no #gaelvember a-rithist am bliadhna. Gheibh a h-uile sgoilear cunntas ClasDojo is bidh aca ri ‘stampaichean’ fhaighinn airson gnìomhan sònraichte co-cheangailte ri Gàidhlig m.e. ag ionnsachadh Gàidhlig do charaid, a’ cleachdadh Gàidhlig air na meadhanan-sòisealta no a’ cruthachadh podcast anns a’ Ghàidhlig. Gheibh an sgoilear leis an àireamh stampaichean as motha duais £25 agus bidh trì duaisean eile ann luach £10.

After last year’s success, S1-4 Gàidhlig pupils are be taking part in a competition to encourage the use of Gaelic across the school. Based on the social media campaign #gaelvember, pupils will each receive a ClassDojo account which they should aim to fill with ‘stamps’ earned for completing tasks which promote the use of Gaelic e.g. creating motivational Gaelic posters, writing a Gaelic social media post, creating a podcast in Gaelic, teaching a friend/family member some Gaelic. Evidence should be presented to a member of the Gaelic department staff to earn a stamp. The pupil with the most stamps at the end of November will receive an Amazon voucher worth £25 and three runners up will each receive £10.

Le taing do Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig – With thanks to JGHS

VISIT US Inverness Royal Academy
Culduthel Road
Inverness
IV2 6RE

Tweets by @Inverness_Royal

Inverness Royal Academy Facebook

Back to top